Concordantie InvID Terug naar het Kasboek  
Serie   inv310 inv311     inv312     Verwijzing   http://bronnen.historischekringlosser.nl/Kasboek/Kasboek.htm
Pag van    t/m van   t/m van   t/m InvId Inventaris
1   15932     15702 >   15000 >     1 Voorkant, titelpagina.
1   15933 > 15941 15702 > 15717 15000 > 15023   2 Ontvangsten en uitgaven van 1678 tot 1681.
1                 3 Controle door de boermannen.
2   15942 >   15718 >   15023 >   1 4 Lossing van slaven bij Algiers.
3   15943 > 15959 15719 > 15725 15024 > 15061   5 Uitgaven van 1681 tot uitgaven 1686.
3               2 6 Boeken voor de catechisatie
3                 7 Aanschaf van vrouwen- en mannengestoelte in de nieuwe kerk
3                 8 Opbouw predikstoel.
4   15960 > 15964 15726 > 15738 15062 > 15076   9 Inkomsten en uitgaven van 1687.
4               3 10 Piemontijnse vluchtelingen
4                 11 Bezwaar van de Losserse kerk tegen het mee betalen van reparaties aan de toren in Oldenzaal.
4                 12 Laatste betaling voor zowel het mannen- als het vrouwengestoelte.
4                 13 Vergoeding voor koren misoogst.
4               4 14 De klokspijse  is  teruggevonden.
5       15739 >   15077 > 15079   15 Brief van de drost over de heren-diensten, die boeren en zetters aan de kerk in Losser moeten verlenen. 
5               5 16 Preferentie van gereformeerden bij het pachten van kerkelanderijen.
5                 17 Vergoedingen voor het reizen naar de classis in Deventer.
6       15740 > 15741 15080 > 15087   18 Notulen van een vergadering
6                 19 16 februari 1688 in Oldenzaal inzake verdeling van kosten toren in Oldenzaal over de marken.
6                 20 Losser tekende bezwaar aan.
7       15742 > 15744 15088 > 15099   21 Gespecificeerd overzicht van kerkegoederen bij erve Schiltkamp en erve Lakerman. Inclusief getuigenverhoren in een geding rond gronden bij erve Schiltkamp.
7                 22 (Dit geschil wordt pas in 1836 geschikt).
8       15745 > 15747 15100 > 15109 6 23 Gespecificeerd overzicht van de kerkelanderijen incl. hun ligging, van het erve Egberink.
8               7 24 Egberink betaalt rogge-tienden aan het klooster van Oldenzaal.
8               8 25 Leenhorigheid van het erve Egberink. De koopbrief van het Egberink 1481.
9       15748 >   15110 > 15111   26 Tienden Swaferink en Kraesgenberg, Klooster Oldenzaal voor wijn, rente erfgenamen Klant, obligatie Scholte Honiglo.
10       15749 > 15752     9 27 De pastoriegoederen, de inkomsten van koster en schoolmeester, de vicariegoederen en enige afrekeningen van Derk Froon in 1708 en 1709. (In Inv. 312 zijn deze gegevens niet overgeschreven).
10       15749 > 15752     10 28 De pastoriegoederen, de inkomsten van koster en schoolmeester, de vicariegoederen en enige afrekeningen van Derk Froon in 1708 en 1709. (In Inv. 312 zijn deze gegevens niet overgeschreven).
11   15965 > 15752 15753 > 15760 15112 > 15131   29 Inkomsten en uitg. 1688 en 1689
11               11 30 Koren van Lakerman verwoest.
11               12 31 Klacht van Geerdl en Geerlich Lippinkhof tegen de pastor.
11                 32 NB: in het oudste rekenboek (inv. 310) ontbreken twee bladzijden
12   15973 > 15977         13 33 De pagina’s geven  een opsomming van de kerkelanderijen hun ligging, pachters en pachtgeld.
12                 34 (de tekst moet gelezen worden vanaf 15977 terug naar 15973)
12                 35 Einde van het oudste boek.
13       15761 > 15771 15132 > 15161   36 Jaarrekeningen van 1690 -1693
13               14 37 De wed. Froon moet nog 100 gulden terugbetalen die  zij  per ‘abuis’mee naar Winterswijk heeft genomen.
14       15772 > 15775 15162 > 15172   38 Jaarrekening van 1694.
14               15 39 Over ‘het ongemak dat de pingenier anders Geerligh Lippinkhoff en sijne oproermakers wegens de pastor Froon’.
14               16 40 Het overlijden van de leendrager van Erve Egberink.
15       15776 > 15777 15173 > 15177   41 Jaarrekening van 1695.
15               17 42 Boeken aangeschaft voor catechisatie van de jeugd.
16       15778 >   15178 >   18 43 Obligatielening aan weduwe Froon in 1696, afgelost in 1709. Na dreigement dit niet te doen als rekenboek niet wordt teruggegeven.
16               19 44 Terugbetaling van het ‘abuis’.
17       15779 >   15182 > 15188 20 45 Rekening van 1696 en 1697, opgemaakt door de koster Derk Froon
18       15780 > 15785 15189 > 15216   46 Jaarrekening 1698 tot en met 1700
19       15786 > 15788 15217 > 15226   47 Jaarrekening 1701 en 1702
19               21 48 De Dinkel heeft een stuk land afgescheurd.
19       15788 >       22 49 De klok geluid bij het overlijden van koning William III van Engeland.
20       15789 > 15792 15227 > 15244   50 Jaarrekening 1703, 1704, 1705
20               23 51 De weduwe van Jan Lambertsen die in de oorlog gestorven is wordt ‘de pagt uit barmhartig weggeschonken’.
21       15793 > 15797 15245 > 15261   52 Jaarrekeningen 1706 - 1708
21               24 53 Dominee klaagt dat terwijl de prijs van rogge, dankzij de strenge vorst, 3 gulden per schepel is, de kerk slechts 1 gld 2 st. krijgt.
21               25 54 Inbraak in de pastorie.
22       15798 > 15799 15262 > 15270   55 Jaarrekening 1709
22                 56 Het zomergewas aan rogge is dit jaar ‘costelijk door Gods zegen weer gelukt’. De kerk krijgt een hogere opbrengst per schepel.
22               26 57 Ruzie tussen dominee en Derk Froon over het niet betalen van 25 gulden uit de vicarie.
22               27 58 Vergeefse reis naar Winterswijk.
23       15800 > 15805 15271 > 15301   59 Jaarrekeningen 1710, 1711, 1712, 1713 en 1714
23               28 60 Feest op de victoriedag van de Vreede.
23               29 61 Diefstal van het zilveren klokje aan de armenbuil.
23               30 62 Collecte voor de dominee in Zevenbergen.
23               31 63 Terugbetaling van ‘abuis’ door de weduwe Froon.
24       15806 > 15814 15302 > 15334   64 Jaarrekeningen 1715 , 1716, 1717 , 1718
24               32 65 Herman Bruggink geholpen een uit de wei gestolen koe terug te krijgen.
24               33 66 Schiltkamp heeft grond van de kerk als zijn eigen grond verkocht. Dominee naar de drost, proces volgt.
24               34 67 Gemeenteleden protesteren tegen de benoeming van Berend Hermsen Lucas tot ouderling. Interventie door de Classis. Die gaat akkoord met de bevestiging. 
24                 68 Er komt een nieuwe klacht nu tegen dominee Keller en zijn twee kerkmeesters. Drost verwijst hen naar de rigter in Oldenzaal.
24               35 69 Bedelmonnik uit Rheine wordt geholpen.
24                 70 In het vervolg zullen alle pacht-inkomsten als gezamenlijke post genoteerd worden.
25       15815 > 15816 15345 > 15348   71 Jaarrekening van 1719
25                 72 NB de kopieïst Drees van Bentheim is  aan het einde vergeten een halve folio over te schrijven.
26       15817 > 15824 15349 > 15385   73 Jaarrekeningen 1720, 1721, 1722, 1723, 1724
26               36 74 Uit Amsterdam een spinnejager.
26               37 75 Op 1 mei 1723 wordt besloten de gerfkamer te verbouwen tot school. Probleem is dat er dan twee graven zullen moeten worden geruimd.
26               38 76 In deze jaren komt er ook een orgel. Het wordt feestelijk in gebruik genomen in 1725.
27       15825 > 15826 15386 > 15397   77 Jaarrekening 1725 en 1726
27               39 78 Brief aan de landschrijver i.v.m. de klokspijse.
27               40 79 De schoolmeester krijgt 30 gld.
28       15827 > 15830 15398 > 15421   80 Jaarrekening 1727 en 1728
28               41 81 De weduwe Froon wenst niet te betalen voor de verrotting van haar man. Begin van het proces bij het  drostengericht.
29       15831 > 15833 15422 > 15434   82 Jaarrekening 1729 en 1730
29               42 83 Rechtszaak tegen klooster in Oldenzaal over de jaarlijkse betaling van 1 gulden.
29                 84 Zitting bij het proces tegen de weduwe Froon,
29               43 85 Nieuwe zaak tegen Lakerman i.v.m. weigeren de erfwinning te betalen.
29               44 86 Leenverheffing door Geuke Wilpelo aan de zuster van Ten Broecke in Ahaus,
30       15434 >   15435 > 15443   87 Jaarrekening 1731
30               45 88 Verweer van de kerk in het proces over de begrafenis van Derk Froon.
30                 89 Machtiging procureur Palthe om achterstallige pachten te innen. Hoge rekeningen betaald aan procureurs en juristen.
31       15835 >   15444 > 15452   90 Teijlers c.s. over Paapschen die de kerkrekeningen controleren.
31                 91 Proces tegen het klooster over de betaling van 1 gulden voor wijn
32       15836 > 15839 15453 > 15472   92 Jaarrekening 1732,1733 en 1734
32               46 93 Betalingen aan de advocaten van wege het proces over de verrotting.
32                 94 ‘Recommendatie’ voor de bekeerde jood J.D. Gabriels
33       15840 > 15843 15473 > 15485   95 Jaarrekening 1735,1736 en 1737
34       15844 >   15486 > 15488   96 Jaarrekening 1738
34       15844 >         97 Nieuw huis op erve Lakerman. Het oude huis wordt aan de graaf van Almelo verkocht voor 155 gulden. Beroepen van Joan Keller. Eindelijk betaalt Lakerman de erfwinning en kunnen de obligaties t.b.v. het orgel worden terugbetaald.
35       15845 > 15848 15489 > 15499   98 Jaarrekening 1739 , 1740, 1741, 1742
35               47 99 Opnieuw inbraak in de pastorie.
36       15849 > 15854 15500 > 15511   100 Jaarrekening 1743
36       15852 > 15853     48 101 Koop van de tienden van Lentfert.
37       15855 > 15859 15512 > 15517   102 Jaarrekening 1744,1745 en 1746
38       15860 >   15519 >     103 Jaarrekening 1747
38       15860 >         104 Hevige storm in Losser. Jaarrekening 1748
38                 105 Leenverheffing wegens overlijden van de leenheerinne Antonetta Helena ten Broecke.
39       15861 > 15871 15525 > 15539   106 Jaarrekeningen van 1749 t/m 1757.
39               49 107 Betaling van het halve heerwaard t.g.v. overlijden ten Broecke.
39       15863 >       50 108 De kerkegoederen anno 1809.
39       15865 >       51 109 Korte levensbeschrijving van J.W. Racer.
39       15870 >       52 110 Instelling ener commissie die de publieke  godsdienstig beoefening  in Losser moet bevorderen.
39       15871 >       53 111 Brief van dominee Heidegger uit Batavia aan Hermanus Verbeek over zijn huwelijk met de rijke nicht van de gouverneur van Ned. Indië
39                 112 Restauratie van het uurwerk, moet weer 25 jaar mee.
40       15872 > 15873 15540 > 15541   113 Jaarrekeningen 1759 t/m 1763, alleen de uitgaven.
40       15872 >       54 114 De Drost in Losser te gast, 1699.
40       15873 >         115 Lijst van de verrottingen in de kerk.
41       15874 >   15542 >     116 Verzamelstaten inkomsten en uitgaven 1743-1757.
41a           15540 > 15551   117 Begin van het tweede kerkenrekenboek 1757.
                  118 Jaarrekening tot en met 1761.
42           15552 > 15559   119 Jaarrekening 1762-1767.
                55 120 Aankoop grond bij Lakeman.
43           15560 > 15563   121 Jaarrekening 1768-1770.
                56 122 Lening aan Sweerman.
44           15564 >     123 Controle jaarrekeningen 1757-1770.
45           15565 > 15582   124 Jaarrekening 1771-1775.
                57 125 Grondige renovatie van kerk en wheeme.
                  126 Lening aan de boerrichter H. Roterman
                  127 Publieke verkoop van hout. Aankoop van nieuwe telgen bij Lakerman.
46           15583 > 15586   128 Jaarrekening 1778-1789. 
            15586 >   58 129 Koop nieuwe psalmboeken.
47           15587 > 15589   130 Jaarrekening 1780.
            15588 >   59 131 Joan Keller in de kerk begraven.
            15588 >   60 132 Teijlers en ouderlingen naar de graaf in Ootmarsum.
            15588 >     133 Beroep van Jacobus Immink.
48           15590 > 15601   134 Jaarrekening1781-1784. 
                  135 Classis in Oldenzaal, beroep van ds Immink. 
                61 136 Wheeme ontruimd.
                62 137 Kranten advertenties voor een nieuwe koster.
49           15602 > 15632   138 Jaarrekening 1785-1795.
                63 139 Opnieuw een spinnejager gekocht.
                64 140  Aankoop avondmaalsbeker 
                65 141 en archiefkistje.
                66 142 Geen bier en ‘toeback’ voor de rekening-controleurs.
                67 143 Belening van Jan Welpelo met het Egberink.
50           15633 > 15645   144 Jaarrekening 1796-1799.
                68 145 Voor het eerst is er sprake van de betaling aan een nachtwacht.
                69 146 Voor de school een kachel gekocht.
51           15646 > 15652   147 Hier begint het derde kerkenreken-boek dat van 1800 tot 1839 loopt. Maar het afschrift door Drees van Bentheim gaat maar tot 1809.
                70 148 In 1801 wordt de torenhaan opnieuw verguld.
52           15653 > 15699   149 Jaarrekening 1802-1809.
                  150 1802. Taxatie I.v.m. de overdracht van de kerk aan de katholieken. Bezwaarschriften hierover.
                  151 1807. Kosten bij de beroeping van ds Hulsken.
53? 192     15875 >         71 152 Overlijdensbericht Lodewijk Napoleon. Belening van de marke Losser aan Hendrik van Solms. Verdeling van kerkelanderijen over ‘paapsche’ en gereformeerde pachters.
  193     15875 >         72 153 Verkoop van een stuk land anno 1404, Verkoop anno 1528 van een rente voor de armen.
  194-195     15876 >         73 154 Verkoop door pastoor Arendth Averbecke van 2 stukken land in 1573.
  195-196     15876 > 15877         155 Verkoop door de kerkmeesters van Losser van een stuk land aan Anna van Delden,1574. Op de rugzijde van het perkament staan nog twee aantekeningen uit 1642 en 1703.
  197     15877 >         74 156 Verkoop door raadslieden van de kerk te Losser van een stuk land anno 1579. Op de rugzijde van het gekopieerde perkament staan  aantekeningen uit 1641.
  197     15877 >           157 Theodorus Froon en raadslieden getuigen dat bij de brand van de kerk in 1665 een obligatie aan Jan Albert Berentken is verbrand maar dat zij deze alsnog zullen aflossen,1670. Op de keerzijde is vermeld door Theodorus Froon dat deze obligatie in 1677 is afgelost.
  198     15878 >           158 Als de wheeme in 1665 is verbrand koopt de kerk een schuur op het adellijke erf Harsseveld in Denekamp. Als met het materiaal van die schuur de pastorie in Losser wordt  herbouwd krijgen de boeren twee tonnen bier.
  198-199     15878 >         75 159 Dispuut over de kerkerekening: paapsche boermannen mogen volgens Teijlers cum suis de rekening niet controleren. Verweer van Keller hiertegen1732.
  200-201     15879 >         76 160 TheodorusTeijlers verzoek aan de markerigter en goedsheren om  aangesteld te worden als administrateur van de kerk in Losser. Ondersteunende brief van de boermannen 1758.
  201     15879 >         76b 161 Soortgelijke brief van Jan Teijlers jr. om deze post van zijn oom over te mogen nemen in 1795.
  202     15880 >         77 162 Decreet van Lodewijk Napoleon dat alle kerkelijke goederen onder beheer van de kerk zelf moeten komen met instructie voor de rentmeester, 1819.
  203     15880 >         78 163 Hermannus Bonke wordt in 1839 rentmeester en verklaart zich aan de instructie te zullen houden. Antoon Ulland, de schoenmaker, staat met 200 gld borg voor hem.
  203-205     15880 > 15881       79 164 Vergadering van de kerkvoogdij: de kosters- en vicariegoederen worden niet  in beheer gegeven aan de nieuw benoemde koster maar komen onder de kerkvoogdij,1846. Verantwoording van bovengenoemd besluit uit 1846. Bepaling van het traktement van Hermannus Bonke sr. in 1826
  206     15882 >           165 Borgstelling voor H. Bonke jr. door bakker Verbeke en fabrieksbaas Vrieler voor 300 gld.1845. Opschriften op de zerken van Theod Froon en Coenraad Froon in de kerk van Losser.
  207     15882 >         80 166 Verzoek Theod. Froon om verhoging van zijn traktement,1641. Overlijden koster Chr. Boumöller 1667
                    167 Verzoek om Derk Froon te benoemen, de drost is accoord1669.
  208     15883 >         81 168 Aanstelling H. Verbecke als assistent schoolmeester, 1722. Vervanging door Ale Boumöller van haar vader als kosteres in 1728.
  209-211     15883 > 15885       82 169 Bestek van het orgel 1723 en afrekening 1725.
        15885 >           170 Brief aan pastoor Blokhof over ordeverstoring in de kerk,1789
  212-213     15886 >           171 Geschiedenis van de achtereenvolgende predikanten en verslag van de brand in 1665.
  214     15887 >           172 Nieuwe klokken gegoten, tekeningen van de inscripties op de klokken. Toonhoogtes van de klokken.
  215     15887 >           173 Een afschrift van de koopbrief van het Egberink door rigter Hoffman te Gronau in 1769.
  216-221     15888 > 15890       83 174 Stichtingsakte vicarie uit 1502. Latijnse tekst.
  222     15891 >         84 175 Overzicht van ds Keller van de vicariegoederen, 1748
  223     15891 >         85 176 Verzoek aan de drost om Derk Froon te ordonneren een lijst van kerkgoederen op te stellen.
  224-225     15892 >         86 177 Klacht bij de drost dat Froon weigert de pastor 25 gld ’s jaars te betalen uit het vicariefonds. Appointement van deze. 1709.
  226-227     15893 >         87 178 Brief van de drost: alle vicariegelden gaan naar de koster, behoudens 25 gld. 1680 Advies dr. Hulsken over wie het recht heeft van verpachting van de vicariegoederen,1830.
  227     15893 >         88 179 Brief kerkmeesters Oldenzaal aan Theod. Froon dat hij niet langer de inkomsten van de vicarie mag hebben.1668.
  228     15895 >           180 Getuigenverklaring van 2 goede mannen uit Losser over hun bezoek aan Nijland.1748.
                    181 Verslagje van de aankoop van erven door Nitert en Teijlers in 1745.
  229     15895 >           182 Paapsche stoutigheden: Nitert verbied zijn pachters (o.a. Nijland) om uitgangen te betalen aan kosterij, pastorij en Armenstaat. Weet dat er geen schriftelijke bewijs meer is.1745
  230     15896 >         89 183 Besluit een lijst op te stellen van goederen armenstaat.1610. Collecte voor de bouw van een armenhuis 1615.
  231     15896 >         90 184 Verhandeling over de classisvergadering van 1598 over de overgang van pastoors naar de reformatie.
  232     15897 >         91 185 Brief van Pinninck: de boeren in Losser verzoeken om een predikant die hier blijft. 1598. Brief van Aleit ter Schoppen of zij het ingezaaide gewas op de pastoriegronden mag oogsten. Verbod van Pinninck aan haar om pachten uit te geven,1598.
  233     15897 >           186 Wederdopers in Twente,1598
  234     15898 >           187 Overijsselse bid- en dankdag voor het gewas,1847
  235     15898 >           188 Enige notities uit oude holtinkverslagen (1757,1775) over houtkap t.b.v. de orgelbouw.
  236-237     15899 >           189 Holtinkverslag 1782. Er wordt gesproken over het verven van het orgel en de orgelzolder, over een nieuwe kroon, over zaken die voor het avondmaal nodig zijn (tafellaken, servet, 2 schotels,  beker en een tinnen schotel). Ook aan de orde komt de weigering van de boer Reimerman om de tienden te betalen.
  238     15900 >           190 Reactie van de classis op het verzoek van Theod. Froon om steun bij de herbouw van Losser na de brand 1666
  239-243     15900 > 15902         191 Over de inrichting van zes nieuwe kerken in Twente,1809
  243-248     15902 > 15906         192 Over de kerkelijke loopbanen van J.H. Hulsken en S.H. Hulsken 1810
  248     15906 >           193 Toestemming aan J.H. Hulsken om op het kerkhof een grafsteen te leggen op het graf van zijn vrouw en kind, 1851.
  249     15906 >           194 Koopbrief van het erve Honiglo door de zetters van Losser van Burg. Willem Doijs,1692
  250     15907 >           195 Hypotheek op het erve Honiglo van de Armenstaat van Losser voor 3225 gulden. 1761.
  251-269     15907 > 15916         196 Voorgevallene m.b.t. de kerkelanderijen in de jaren 1838-1844, inclusief nieuwe inventaris.
                  92 197 Bouw van een schoolgebouw op vicarie-grond
  270-283     15917 > 15925       110 198 Laatste aanval der Roomsgezinden op het Geref. kerkengoed te Losser, 1826. Brief van de r.k. aan  koning Willem I. Besluit van Lod. Napoleon over de verdeling der kerkelijke goederen. Argument van de gereformeerden dat de kerk in 1666 geheel nieuw is opgebouwd door de gereformeerden.
                    199 Vonnis in een soortgelijke zaak in Delden.
  284     15926 >           200 Proces over het miskoren. 1856.
  287-294     15927 > 15931         201 Proces over het al dan niet belastingvrij zijn van het traktement van de predikant in Losser.1839 Proces wegens de Lentferts tienden.1862.